Hakkımızda

Tarihçe

Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (THBMER), Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2003 yılının Eylül ayında kurulmuştur. Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 28 Eylül 2003 tarihinde Merkez müdürü olarak görevlendirilmiştir ve halen bu görevi devam ettirmektedir.

Merkezimizin çalışmalarını genel olarak SOKÜM Müzeleri, bilimsel araştırma ve uygulama projeleri, ulusal ve uluslararası sempozyum/çalıştaylar, kitap yayınları, Millî Folklor Dergisi kurumsal editörlüğü, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği, yerel yönetimlerle işbirliği, gençlerin, gönüllülerin, yerel ulusal ve uluslararası sanatçı ve gelenek taşıyıcılarının kilit rol aldığı interaktif projeler, sergiler, festivaller olarak değerlendirmek mümkündür.

THBMER, Türk Halk kültürünün tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında müzecilikten yararlanmanın öneminin bilincinde olarak hazırlık çalışmaları 3 yıl süren Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Müzesini 23 Eylül 2005 tarihinde ziyarete açmıştır. 3000’i aşkın obje ve arşiv belgesinin araştırmacıların ve diğer ziyaretçilerin ilgisine sunulduğu müze maddi ve teknik imkânlar ölçüsünde hedeflediği profesyonel müzecilik standartlarına ulaşma gayretindedir. 

THBMER, ikinci müzesini kurucu başkanı Prof. M. Öcal Oğuz’un müzecilik ve halk bilimi hakkındaki tecrübelerini aktarması, Altındağ Belediyesinin Ankara’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Hamamönü’nde bir konağı Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezine tahsis etmesi, Ankara Kalkınma Ajansının bu konağın müzeye dönüştürülmesi için maddi destek vermesi ve Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin özverili çalışmalarıyla 2013 yılında kurmuştur.

Kuruculuğunu Merkezimizin üstlendiği ve Türkiye’de ilk dünyada ise dördüncü olma özelliği taşıyan “Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras Kürsüsü” adını taşıyan SOKÜM Kürsüsü de 2017 yılında çalışmalarına başlamıştır. Somut olmayan kültürel mirastan örgün ve yaygın eğitimde daha aktif ve etkin şekilde istifade edilebilmesi ve bu hususta uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yürütülebilmesi doğrultusunda sivil toplum kuruluşları, gelenek taşıyıcıları, yerel yönetimler, yükseköğretim kurumları, öğrenciler, müzeler ve ilgili devlet organları arasında koordinasyonun sağlanmasını da hedeflemektedir.

Misyon

Merkez, kuruluşunun hemen ardından kabul edilen SOKÜM Sözleşmesinde tanımlanan “somut olmayan kültürel miras” kavramını çalışma alanı olarak benimsemiş ve gereklerini yapmayı kendine misyon edinerek, somut ve somut olmayan kültürün araştırılması, derlenmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlamıştır. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında hedeflenen kültürel mirasın yaşatılarak korunması fikrine dinamik bir katkı sağlamayı amaçlar. THBMER de Sözleşme kapsamında SOKÜM’ün yaşatılarak korunması bilincinin oluşması süreçlerine etkin bir katılım sağlama misyonunu üstlenmiştir.

Kültürel mirası koruma ve aktarmaya yönelik araştırmalar yapmak, seminer ve eğitim programları düzenlemek, derleme çalışmalarıyla arşiv oluşturmak ve bu malzemeleri yayınlar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak, sürdürülebilirlik çerçevesinde uygulamalı etkinlikler düzenlemek, Üniversiteler, SOKÜM müzeleri ve Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezleri gibi akademik ve kültürü odak noktası hâline getirmiş dernek, vakıf ve enstitülerle işbirliği içinde projeler düzenlemek derneğin temel misyonlarındandır.

Vizyon

Farklı disiplinlerle iş birliği içinde özgün araştırmalar, somut olmayan kültürel miras müzeciliği, yaratıcı faaliyetleri ve hizmeti ile ulusal ve uluslararası alanda öncü ve saygın bir araştırma ve uygulama merkezi olmaktır.

Değerler

Akademik özgürlük

Bilimsel yaklaşım

Topluma hizmet

Eşitlik

Hedefler

Somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşatılması hususlarında farkındalık yaratmak,

Sözleşmenin gereklerinin uygulanabilirliğini sağlama hususunda çalışmalar yapmak,

Uygulamalı halk bilimini temel alan projeler üretmek,

Halk kültürü, halk bilimi, somut olmayan kültürel miras, müzecilik, müze ve eğitim ilişkisi, somut olmayan kültürel miras ve eğitim ilişkisi, koruma, aktarım odaklı eğitim programları düzenlemek ve bu yönde araştırmalar yapmak.