Yönetmelik

T. C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

TÜRK HALKBİLİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

Kapsam

Madde 1- Bu yönetmelikle, 2547 sayılı yasanın 2880 sayılı yasayla değişik 7/d.2 maddesine dayalı Gazi Üniversitesi'nde Rektörlüğe bağlı olarak Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (THBMER) kurulmuştur.

Amaç

Madde 2- THBMER, Üniversite bünyesinde kurulması planlanan Türk Halkbilimi Bölümü ile değer halk kültürü ile ilgili Sanat Tarihi, Geleneksel El Sanatları, Müzik Eğitimi, Resim Eğitimi, Beden Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları, Tarih, vb. Sosyal ve Beşeri bilimler ve Güzel Sanat alanlarındaki halk kültürü birikimleri ile, Biyoloji, Matematik, Kimya, Tıp, Eczacılık, Ziraat gibi Fen bilimlerindeki halk kültürü birikimlerini, disiplinler arası bir yaklaşımla halk hayatının bütün kültürel görünümlerini araştırma ve inceleme amacını taşıyan Türk Halkbilimi disiplininin, ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanabilmesinin düşünce ve fiziki altyapısını oluşturmak ve halk kültürü ürünlerinin Gazi Üniversitesi bünyesinde derlenmesinden uygulanmasına uzanan bütün süreçleri, disiplinler arası çalışma yöntemleriyle yaratma ve yaratılan süreçlere katkı sağlama amacını taşımaktadır. Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı hızlı kültür değişmeleri sonucu, geçmişten günümüze gelen ve halkbiliminin inceleme alanını oluşturan sözlü ve ezgili ürünler, inanışlar, gelenekler ve görenekler, spor-oyun ve oyuncaklar, mimari ve el sanatları ana başlıkları altında toplayabileceğimiz halk verimleri ve bunları yaratan ortamlar ve meslekler yok olmaktadır. Öte yandan, bu ürünlerin yok oluş süreçlerine bağlı olarak, halk hayatında yeni ürünler, yeni anlayışlar, yeni gelenekler ve bu konuların incelenmesine yönelik yeni kuram ve yöntemler ortaya çıkmaktadır. THBMER, Halkbiliminin kendi kuramsal yaklaşımları içinde, kaybolan bu ürünleri toplama ve müzeleme ve halk kültüründe ortaya çıkan yeni ürün ve durumları derleme ve değerlendirme çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede, halkbilimi çalışmalarında dünyada ortaya çıkan yeni yaklaşım ve anlayışları, Türk halkbilimi alanına taşımak ve sonuçlarından yararlanmak için bilimsel bilgi üretim süreçlerini destekleyecek veya oluşturacaktır. Bir yandan her türlü kurumlaşmanın halk hayatına yönelik uygulamalar yaparken halk kültürünün bu alanlardaki birikimlerinden yararlanmasına, diğer yandan Küreselleşme ve Kültür Turizmi gibi olgularla gittikçe önem kazanan yerli ve otantik kültür ürün ve gösterimleri arayışına cevap vermek üzere, ilgili idari, bilimsel, ticari veya mesleki kuruluşların halkbilimi verilerinin toplum hayatının ihtiyaç duyulan alanlarında kullanımını kolaylaştıracak yönde bilgi, donanım ve uzman eleman elde etmelerine katkı sağlamak üzere eğitim, derleme, araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütecektir.

Çalışma Alanı

Madde 3- THBMER, yukarıdaki amaçları doğrultusunda, bütün il, ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde Türkiye'de ve Türk halk kültürünün yaşadığı diğer ülke ve coğrafyalarda kaybolan, yaşayan veya yeni oluşan halk kültürü ürünlerinin derlenmesi ve incelenmesi çalışmalarını yürütür. Derlediği halkbilimi ürünlerinin bilimsel değerlendirme, arşivlenme ve müzelenme çalışmalarına imkanları ölçüsünde katkı sağlar. Çalışma alanlarında halk kültüründen yararlanmak isteyen her türlü idari, bilimsel, ticari veya mesleki kuruluşun talep ettiği veya ihtiyaç duyduğu belge, bilgi, plan ve proje gibi dokümanları hazırlar veya danışmanlık hizmetlerini yürütür. Çalışma alanlarındaki bilgi edinme ve paylaşma süreçlerini, başta eğitim faaliyetleri olmak üzere, düzenlediği ulusal veya uluslar arası düzeydeki kurslar, seminerler, sempozyumlar, kongreler, bienaller ve konferanslarla destekler ve oluşturur.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 4- THBMER 'in organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Merkez Müdürü

Madde 5 – Merkez Müdürü, Merkez'in genel çalışma alanı olan halkbilimi disiplininde doktorluk, doçentlik veya profesörlük unvanına sahip öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkez'in amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkez'in bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkez'i temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık eder, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez Müdürünün geçici sürelerle görevinden ayrıldığı durumlarda kendisi tarafından atanan Müdür Yardımcısı yerine vekalet eder.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 6 – Merkez Yönetim Kurulu, Merkez'in çalışma alanından ve ilgili disiplinlerden öğretim elemanları arasından üç yıl için Merkez Müdürünce önerilen adaylar arasından Rektörce görevlendirilen yedi öğretim üyesinden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Merkez Yönetim Kurulu, Merkez'in yönetimi ile ilgili konularda Merkez Müdürüne yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Merkez'in çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
  2. Merkez elemanlarının derleme, araştırma, arşivleme, müzeleme, uygulama, ve yayım konularındaki projelerini ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunur.
  3. Merkez Müdürünün, Merkez'in yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar alır.
  4. 2547 sayılı Yasa ile verilen diğer görevleri yapar.

Danışma Kurulu

Madde 7- Danışma Kurulu, THBMER 'in amaçları doğrultusundaki faaliyetlerini daha etkin ve bilimsel bir şekilde yürütmek için, Türk Halkbilimi ve halkbiliminin ilişki içinde bulunduğu diğer disiplinlerdeki uzmanlıklarıyla tanınan bilim adamı ve yöneticilerle, Merkez'in ihtiyaç duyduğu diğer alanlardan katılanlardan oluşur ve Danışma Kurulu üyeliğine atama ve üyeliğe son verme Yönetim Kurulu'nun salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir. Danışma Kurulu, Müdür'ün yazılı daveti üzerine en az yılda bir kez toplanır ve tavsiye nitelikli kararlar alır. Danışma Kurulu üyeliğinde sayı ve yıl sınırı yoktur ve toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

Kadrolar

Madde 8 – Merkez'in akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektörce görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Mali Hükümler

Madde 9 – Merkez'in gelirleri şunlardır:

  1. Üniversite bütçesi ile tahsis edilecek ödenekler,
  2. Yardımlar ve bağışlar,
  3. Merkez'in faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
  4. Diğer gelirler.

Yürürlük

Madde 10 – Bu Yönetmelik, Üniversite Senatosunun onayından sonra, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.